Pensioner på villovägar

Vi passerade 2014 det sjätte valet sen propositionen om ett nytt pensionssystem togs av riksdagen 1994. Tystnaden har under hela denna tid varit bedövande, trots att så mycket har hänt, så många förändringar har inträffat i förutsättningarna.

omslag

Jag tyckte att det kunde vara värt att göra ett nytt försök att bryta denna tystnad. Och skrev en bok Pensioner på villovägar. För att ge ett underlag för dem som funderar på att något behöver göras, men som kanske behöver lite fakta att luta sig mot. Men också för dem som tycker det är intressant att se vad som har hänt under femtio år, det är en spännande läsning om vår kanske största socialpolitiska fråga.

Min uppfattning är att debatten om pensionerna är alltför begränsad, att sammanhang av stor betydelse för hur pensionssystemet borde se ut lämnas utanför. Efter åratal av debattartiklar och föredrag skrev jag därför denna bok, som lanserades i Almedalen sommaren 2014. Bokens syfte är tvåfalt. Dels att erbjuda ett underlag för och stimulera till en bredare debatt, dels att presentera ett förslag till hur det svenska pensionssystemet kan reformeras för att möta sitt syfte: Att erbjuda adekvata pensioner på ett finansiellt ansvarsfullt sätt.

Utgångspunkten för varje diskussion borde vara frågan om varför man över huvud taget skall ha ett allmänt obligatoriskt pensionssystem, vad som karaktäriserar ett sådant system och hur det skiljer sig från privat pensionssparande.

Svaret på frågan inbegriper rent tekniska omständigheter. Bland dem finns det faktum att alla försäkringssystem karaktäriseras av betydande stordriftsfördelar men också att den institutionella strukturen i ett land bestämmer vad landet kan hantera. Inkomstberoende system som täcker hela befolkningen kan hanteras på ett tillfredställande sätt enbart av länder med en väl utvecklad och rättsäker offentlig administration. System som förutsätter medverkan av finansmarknaden fordrar att den är effektiv och att det ligger i landets intresse att kanalisera ett obligatoriskt individuellt sparande till denna marknad.

Svaren innefattar också politiska ställningstaganden på nationell nivå. Sådana svar formuleras vanligen, om ock ibland omedvetet, mot bakgrund av landets traditioner och vad som är eller har varit gemensamma värderingar.

I boken presenteras och diskuteras dessa frågor.

I kapitlet En kontinuerlig reformprocess redovisas framväxten av ATP-systemet, dess problem och Riksförsäkringsverkets förslag om hur ATP kunde ha reformerats, s. 29-46, hur den politiska nivån tog tag i frågan s.46-48 och något om debatten i början på 90-talet, s. 48-56.

I kapitlet 1994 kom ett principförslag som snart frångicks, s.57-104, redovisas det principförslag som presenterades 1994 och hur principerna successivt omformulerades eller helt frångicks. Där finns också en analys av hur det nya pensionssystemet fungerar för människor i olika situationer och olika generationer. Ett särskilt avsnitt ägnas åt att beskriva den enskildes möjligheter att förstå pensionssystemet.

I föjande kapiltel, Samhället och dess funktion i stort är grunden för ett nationellt pensionssystem s.105-136 diskuteraras den breda bakgrund som en diskussion om ett allmänt pensionssytem medvetet eller underförstått har. Finansmarknadens roll och förmåga behandlas, s. 105-112, diskussionen om samspelet mellan välfärdsanordningarna, människors beteende och politikens utveckling, med dess följder i form av försök att etablera ”fasta normer” och privatiseringar, diskuteras, s.112-123. Följande avsnitt, s. 123-131 diskuterar värderingarnas betydelse, olika välfärdsmodeller, behovet av tydliga mål för socialförsäkringarna och hur de ekonomiska teorierna har kommit att dominera utvecklingen under de senaste decennierna. En utblick mot den internationella utvecklingen avslutar kapitlet.

Nästa kapitel, Utgångspunkter, reformbehov och lösningar innehåller slutsatser av den föregående diskussionen och mina därpå grundade förslag. Slutsatser om samhällets styrning, presentation av grundläggande förutsättningar för ett offentligt pensionssystem, mål, värderingar och modellval finns på s.137-155, mitt modellval presenteras på s. 155-162. Återstoden av kapitlet, s.163-209 innehåller en fördjupning av diskussionen om vilken omfattning det svenska allmänna pensionssystemet bör ha och avslutas med ett konkret förlag om hur det bör utformas.

I ett avslutande kapitel presenteras ett handlingsprogram.

 

Bokens hela innehållsförteckning läser du här: Innehåll

 

På bokens flikar har några personer med intresse för pensionsfrågorna gjort kommentarer

Kurt Kvarnström, riksdagsledamot (s) medlem i pensionsgruppen:  Det är mycket viktigt och välkommet med inlägg om pensionerna. Det behövs, stora förändringar måste till i pensionssystemet.

Solveig Zander, riksdagsledamot (c) medlem i pensionsgruppen: Jag tycker det är viktigt att vi får en allsidig och inträngande debatt om pensionerna.  KG Scherman bidrar med sin sakkunskap med ett värdefullt och välkommet underlag till den debatten.

Tobias Baudin, förste vise ordförande, LO: Alla stora politiska reformer måste utvärderas efter en tid, även om de är skapade för att vara långsiktigt stabila och oberoende av politiska majoriteter. Pensionssystemets utformning har en viktig funktion i människors liv, både före och efter pensioneringen. De ekonomiska förutsättningarna och arbetslivets villkor har förändrats sedan systemet sjösattes.

KG Scherman gör i denna bok en viktig analys av systemets förutsättningar att fungera i denna nya miljö. Han lämnar också ett antal intressanta förslag som kan finnas med i det reformarbete som bör starta snarast.

Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet: Det har hettat till i pensionsfrågan och K G Scherman ställer viktiga frågor. Hans svar är inte mina, men debatten är lika välkommen som senkommen!

Curt Persson, Förbundsordförande, PRO:  KG Scherman redovisar utifrån sin närvaro vid pensionsöverenskommelsens tillkomst en initierad och läsvärd historieskrivning. Han ger också med sitt kunnande och engagemang synpunkter till en nödvändig diskussion om dagens pensionssystem.

Karl Erik Olsson, Förbundsordförande SPF: Ingen vet mer än KG Scherman om pensioner i Sverige.  Som GD för Riksförsäkringsverket (1981 – 1996) hade han ansvaret för det grundmaterial som ledde till ett principbeslut 1994 om vårt pensionssystem. Han har därefter följt debatten och varit aktiv både i svenska och internationella sammanhang.

Scherman går i sin bok till hårt angrepp mot hur politikerna förvanskat hans ursprungsidé. Den är ett tungt inlägg i dagens politiska debatt. Trots envisa påstötningar från oss pensionärsorganisationer har den fem-partigrupp (alliansen+S) som ”förvaltar” pensionssystemet inte kommit med några förslag. Schermans hårda och sakliga kritik kan förhoppningsvis väcka liv i debatten inför valet.

 

Här nedan finns några debattartiklar och recensioner

På SvD Brännpunkt aviserar jag att boken kommer under rubriken Bromsen bör avskaffas omedelbart, den finns på länken http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bromsen-bor-avskaffas-omedelbart_3694036.svd

Lanseringen av boken skedde i Almedalen. Först var det en debatt med ledande pensionspolitiker, den finns på länken https://www.youtube.com/watch?v=VzuhhnWIxQg

och därefter följde ett samtal om boken, det finns på länken: https://www.youtube.com/watch?v=oI3EONcRDcw

Första recensionen på boken var på en sida som heter Nyfiken Grå. Den finns på http://www.nyfikengra.se/?p=12234

Sedermera har Jan Hagberg, försäkringsmatematiker, tidigare chefaktuarie på AFA Försäkring, tidigare ordförande i Sveriges Aktuarieförening och engagerad i dess internationella verksamhet skrivit en recension som jag själv tycker fångar vad jag vill ha sagt. Man finner den på länken http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1980 ,sedermera har den också införts på http://jinge.se/allmant/pensioner-pa-villovagar-orsaker-och-losningar.htm

Ytterligare artiklar med anknytning till boken finns på följande länkar:

SPF:s, tidning Veteranen: Samlad attack mot pensionssystemet: http://www.veteranen.se/nyheter/samlad-attack-mot-pensionssystemet/

SvD Näringsliv intervjuar under rubriken Pensionsavgifterna måste höjas på länken http://www.borsen.se/Nyheter/pensionsavgifterna-maste-hojas

På Nyheterna.net, skriver Ann-Marie Lindgren under rubriken Pensionssystemet håller inte på länken: http://www.nyheterna.net/OPINION/Pensionssystemet-haaller-inte

På Facebook finns en sida benämnd Pensionsupproret, som har en hel del material om boken och dess lansering.

Tidningen Svenska Nyhetsbrev, Pensioner och Förmåner, har diverse bilder under rubriken ”Vimmel i Almedalen” på länken http://www.svenskanyhetsbrev.se/Pensionerochformaner/Almedalen1/Vimmel-i-Almedalen/

samt en intervju om boken, som dock kan läsas enbart av nyhetsbrevets prenumeranter, på länken http://www.svenskanyhetsbrev.se/Pensionerochformaner/Nyhetsarkivet/Pensioner–Formaner/2014/06/27/Pensioner-pa-villovagar/

SPRF:s, tidning presenterar en personlig intervju, Människor tar bättre beslut än datorer, i nr 4 2014, s.  28-29, Tidningen finns att ladda ner som PDF på länken http://www.sprf.se/sprfs_tidning-58.html

En ytterligare recension som det finns anledning att observera är skriven av Agneta Kruse, universitetslektor, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och Ann-Charlotte Ståhlberg, professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet och publicerad i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift, Ekonomisk Debatt nr 1 2015. Den recensionen finns på en särskild sida här på hemsidan. därmed en fördjupad diskussion kan ta vid.

Här kommer jag att fylla på allteftersom. Jag kommer också att skriva inlägg i angelägna pensionsfrågor.

Se sådana inlägg under fliken ”aktuell debatt”

Där finns, utöver den nämnda kommentaren till vad Kruse och Ståhlberg har skrivit, inlägg om ”behövlig pensionsålder” som ständigt och automatiskt höjs, om orsakerna till politikernas ovilja att se nya lösningar och om striden hösten 2014 om vilka som skulle få vara med i den s.k. pensionsgruppen.