I väntan på LO

Det finns en vida spridd uppfattning om att pensionerna blir sämre än man har blivit lovad. Pensionärernas organisationer protesterar, liksom de fackliga organisationerna, som kräver förstärkning av tjänstepensionerna. Uppfattningen är att pensionerna inte når upp till en rimlig nivå.

Många utredningar har genomförts men fortfarande finns inga förslag från de politiskt ansvariga om hur problemen skall lösas.

Nyss gav regeringen i uppdrag till två välkända personer att diskutera med arbetsmarknadens parter om hur man skall kunna skapa förutsättningar för människor att förlänga arbetslivet, det är avgörande för goda pensioner i framtiden. Men alls inte tillräckligt.

LO väntas snart presentera ett samlat förslag om hur framtidens pensionssystem skall se ut. Folksam presenterade ett samlat reformförslag för några månader sedan, refererat i tidskriften Pensioner och Förmåner nummer 11-12 2015. Själv presenterar jag, efter åratal av skrivande och funderande, ett reformförslag i boken Pensioner på Villovägar. Förslaget finns refererat i PoF Nr 2 2016.

Tidningen, som är tillgänglig endast för sina prenumeranter, har ställt en PDF-kopia av den aktuella artikeln till mitt förfogande. Den kan laddas ner här:

Pensioner o Förmåner feb. 2016 Tema 2

Här finns också en redogörelse för den principiella bakgrunden till förslaget. På länken

Bakgrund till reformförslag

diskuteras behovet av att stärka grundtryggheten samt vidare varför den s.k. bromsen är oacceptabel, varför ett enhetligt system utan PPM behöver skapas och att en tydligt angiven pensionsålder måste vara ett inslag i ett nytt system. Den alltmer brännande frågan om att ge pensionsfonderna en roll när det gäller att förstärka de samhällsnyttiga investeringarna berörs också.

I boken Pensioner på villovägar

omslag

finns detaljerna om mitt samlade förslag. Där finns som bakgrund också

    • ATP:s funktion och dess sakliga och politiska problem
    • Framväxten av det nya pensionssystemet
    • Det nya systemets principiella uppbyggnad
    • Hur det nya systemet fungerar, vad som är dess problem
    • Den svenska och internationella debatten om välfärd i allmänhet och pensioner i synnerhet